แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน้ำโสม  ปีพ.ศ.2552-พ.ศ.2555  
M1.ให้บริการสุขภาพครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล   ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง    โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน      
  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Target 2552-2555 Base line เป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2552 2553 2554 2555  
1 พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล 1.ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน 1.อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารก 30:1000 7.56 6 5 4 3 1.ส่งเสริมการป้องกันและลดความ ทีม PCT  
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องธำรง และได้รับความปลอดภัย แรกเกิด             เสี่ยงทางคลินิก ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ทีม IC  
ไว้เป็นโรงพยาบาลคุณภาพตาม   2.อัตราเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า  < 7 2.75 2 1 1 0 ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ทีม RM  
มาตรฐานHA   2,500 กรัมในหญิงฝากครรภ์ในโรงพยาบาล             2.สนับสนุนนโยบายด้านความปลอด ทีม ME  
    3.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล(ต่อวันนอน) <0.5:1000 0.56 0.5 0.47 0.45 0.45 ภัยของผู้ป่วยระดับชาติ    
    4.อัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำใน 28 วันโดย <3% 7 6 5 4 3 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้    
    ไม่ได้วางแผน             ข้อมูลทางวิชาการ ( Evidence based )    
    5.อัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำด้วยภาวะ <2% N/A 2 1.5 1 1 ในการพัฒนาคุณภาพงาน/คุณภาพ    
    Hypoglycemia ภายใน 28 วัน             การดูแลผู้ป่วย    
    6.อัตราผลสำเร็จในการรักษาวัณโรค 93% 87% 90 91 93 93 4.ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการความ    
    7.อุบัติการณ์ความเสี่ยงความรุนแรงระดับ 0 N/A         เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ    
    G-H-I             5.พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ    
    8.จำนวนผู้ป่วยตายโดยไม่คาดฝัน 0 0 0 0 0 0 ตั้งแต่แรกรับรักษาจนกระทั่งการดูแล    
    9.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา              ต่อเนื่องที่บ้าน    
    Dispensing  1:10,000 ใบสั่งยา   1:10000 1.72 1.5 1.2 1 1 6.พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ    
    Administration  30:10,000วันนอน  < 30:10000 5.97 5.5 5.2 5 5      
    10.อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอก 90% 85.20 86 89 90 90      
    11.อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยใน 90% 86.60 87 89 90 90      
2 พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ 2.ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 12.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง <50/แสน 14.75 10 8 6 5 1.สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทีม PCT  
ป้องกันโรค  และฟื้นฟูสภาพ  ใหมี เฝ้าระวังโรคและภัยคุกคามที่เป็นปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี ประชากร           ควบคุมป้องกันโรค PCU  
ประสิทธิภาพ 3.ประชาชนมีสุขภาพดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ 13.อัตราป่วยโรค Leptospirosis ลดลงร้อยละ 10 25.06 20 16 12 10 2.พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง  สอบสวน    
  4.อัตราป่วยด้วยด้วยโรคที่ควบคุมได้ลดลง  จากปีที่ผ่านมา   ( ต่อแสนประชากร )             ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ    
    14.อัตราป่วยโรค E.O.Meningitis ลดลง 40 101.86 80 65 50 40 1.เร่งรัดสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เอื้อ    
    ร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา ( ต่อแสนประชากร )             ต่อการป้องกันโรค    
                       
                       
                       
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน้ำโสม  ปีพ.ศ.2552-พ.ศ.2555  
M1.ให้บริการสุขภาพครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล   ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง    โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน      
  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Target 2552-2555 Base line เป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2552 2553 2554 2555  
2 พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ 2.ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 15.อัตราการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน   97 84 85 90 95 97 1.พัฒนาระบบการคัดกรองโรคใน PCU  
ป้องกันโรค  และฟื้นฟูสภาพ  ใหมี เฝ้าระวังโรคและภัยคุกคามที่เป็นปัญหาสุขภาพ ความดันโลหิตสูง  อัมพฤกษ์ อัมพาต             ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทีม PCT  
ประสิทธิภาพ 3.ประชาชนมีสุขภาพดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป             2.พัฒนาระบบการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน    
  4.อัตราป่วยด้วยด้วยโรคที่ควบคุมได้ลดลง 16.อัตราประชากรหญิงอายุ35,40,45,55 และ 90 81 85 87 90 90 ของกลุ่มเป้าหมาย PCU  
    60 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก                  
    17.อัตราสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปมีความรู้ในการ 98 80 85 90 95 98 1.เร่งรัดให้ความรู้เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย PCU  
    ตรวจเต้านมด้วยตนเอง             ให้ครอบคลุม    
    18.อัตราผู้พิการที่ได้รับการดูแลมาตรฐาน 97 84 90 95   97 1.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการ งานผู้พิการ  
    5 ด้าน                  
    19.ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปปราศจาก 65 38.89 45 50 60 65 1.พัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน ทันตกรรม  
    ฟันผุ ( ฟันน้ำนม )             ผู้ดูแลเด็กเรื่องทันตกรรมป้องกัน    
    20.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปปราศจาก 65 32.41 50 55 60 65 2.ส่งเสริมการตรวจและรักษาสุขภาพ ทันตกรรม  
    ฟันผุ ( ฟันแท้ )             ช่องปากเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย    
    21.ร้อยละของเด็กอายุ 2 วันขึ้นไปที่มีค่า TSH 80% 38.37 60 70 80 80 1.ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ได้รับสาร LR  
     น้อยกว่า 11.25%             ไอโอดีน    
    22.อัตราหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี 10 20 17 14 10 10 1.ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ LR  
                  เด็กเยาวชน PCU  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน้ำโสม  ปีพ.ศ.2552-พ.ศ.2555  
M 2.พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ                      
  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Target Base line เป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2552 2553 2554 2555  
3.สนับสนุนสถานบริการเครือข่าย 5.สถานบริการเครือข่ายสุขภาพให้บริการอย่าง 23.สอ./PCU ผ่านการประเมินซ้ำในการรับร 1 แห่ง ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.สนับสนุนองค์ความรู้  เครื่องมือ  ในการ QRT ร.พ.  
สุขภาพ ให้ธำรงไว้คุณภาพมาตรฐาน มีคุณภาพมาตรฐาน  รองคุณภาพ  PCU มาตรฐาน             บริการรักษาพยาบาล ทีมHRD  
                  2.ส่งเสริมระบบการนิเทศติดตามที่มี    
                  ประสิทธิภาพ    
4.ส่งเสริมภาคีเครือข่ายสุขภาพใน 6.ภาคีเครือข่ายสุขภาพ  มีส่วนร่วมในการดุแล 24.จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้าร่วม 9 แห่ง 2 แห่ง 5 7 9 9 1.สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มี ทีม PCT  
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สุขภาพประชาชน จัดระบบบริการ EMS ระดับ FR             ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ PCU  
    25.จำนวนองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้าร่วม 9  แห่ง  2 แห่ง 5 7 9 9 2.ส่งเสริมระบบการนิเทศติดตามที่มี ER  
    กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น  ของสปสช.             ประสิทธิภาพ    
    26.อัตราของงบประมาณด้านงานส่งเสริม 7 บาท/คน/ปี N/A 4 5 6 7      
    สุขภาพ ป้องกันโรค  ฟื้นฟูสภาพได้รับการ                  
    สนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น                    
    27.จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6 แห่ง 2 แห่ง 3 5 6 6      
    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง                  
    28.จำนวนเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งระดับ 3 15 ชมรม 3 แห่ง 6 10 12 15      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน้ำโสม  ปีพ.ศ.2552-พ.ศ.2555  
M 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ                      
  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Target Base line เป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2552 2553 2554 2555  
5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  7.บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะตามภาระกิจ 29.อัตราบุคลากรได้รับการอบรม 23 วัน/คน/ปี >90% N/A 60 70 80 90 1.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตาม ทีม HRD  
  ในการปฏิบัติงาน และมีความผาสุก 30.อัตราบุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมิน >80% N/A 50 60 70 80 ภาระกิจในการปฏิบัติงาน    
  8.บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านพฤติกรรม Competency             2.พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    
  สุขภาพ 31.อัตราความพึงพอใจของบุคลากร 85% 80 83 84 85 85 สุขภาพของบุคลากร    
    32.อัตราบุคลากรมีภาวะสุขภาพ               ทีม ENV.  
    §กลุ่มดี > 84 % 48.12 84 87 90 95      
     §กลุ่มเสี่ยง < 15 %   15 13 10 10      
    §กลุ่มป่วย < 1% 1.8 1 0.9 0.8 0.7      
    33.อัตราการบาดเจ็บ / ติดเชื้อ / ป่วย  จาก < 2:100 N/A 1.8 1.5 1 1   ทีม IC  
    การปฏิบัติงาน                  
6.พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล   9.สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  เป็นสถานที่น่าอยู่ 34.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์อาชีวอนามัย ผ่าน ไม่ผ่าน  - ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  ให้ ทีม ENV.  
เอื้อต่อระบบบริการ น่าทำงาน  และมีความปลอดภัย 35.เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ             เอื้อต่อการรักษาพยาบาล และส่งเสริม    
                  สุขภาพ    
                       
7.ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มี 10.ระบบการเงินการคลังที่มั่นคงสามารถตรวจ 36.อัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick  Ratio ) > 1 3.38 >1 >1 >1 >1 1สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ ทีมนำสูงสุด  
ประสิทธิภาพ สอบได้ 37.อัตราเงินทุนหมุนเวียน ( Current Ratio ) > 2 3.81 >2 >2 >2 >2 เพียง งานบริหาร  
    38.อัตรารายรับต่อรายจ่าย ( I/E  Ratio ) 0.9-1.1 1 >1 >1 >1 >1 2.สนับสนุนระบบการนิเทศติดตามที่มี งานแผน  
    39. อัตราค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ไม่เพิ่มขึ้น N/A ไม่เพิ่มขึ้น ไม่เพิ่มขึ้น ไม่เพิ่มขึ้น ไม่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ    
    40.ร้อยละ80ของกิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน 80% 65 75 80 80 80 3.สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน    
8.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี 11.ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ   41.ร้อยละของคอมพิวเตอร์เครือข่ายขัดข้อง 90 N/A 80 85 87 90 1.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และ ทีม IM  
ประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการนำมาใช้ประโยชน์ข้อมูลครบถ้วน  และมีความถูกต้อง  เอื้อต่อการนำมาใช้เป็น ได้รับการแก้ไขและสามารถใช้งานได้ภายใน 30  นาที             รายงานข้อมูลสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วย     
  ใช้เป็นประโยชน์ 42.ร้อยละของการตอบสนองการร้องขอ 90 N/A 80 85 87 90 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ    
    ข้อมูลรายงานให้ทีม/หน่วยงานต่างๆ             สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
    43.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนนอก 85% N/A 80 85 87 85 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการนำ    
    44.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนใน 85% N/A 80 85 87 85 ข้อมูล  เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน