การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง อ.น้ำโสม

การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โรงพยาบาลน้ำโสม 

 

เป็นการสร้างระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยทั้งอำเภอในรูปแบบองค์กรสุขภาพหนึ่งเดี่ยว ไม่แบบแยกการทำงาน มีการประสานส่งต่อการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่บ้าน และ ชุมชนมาโรงพยาบาล โดยอาศัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล,รพสต,อสม เป็นผู้ประสาน มีระบบพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โดยแพทย์ประจำ รพสต ประสานงาน เป็นความร่วมือกันระหว่างโรงพยาบาลและ สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอน้ำโสมโดยมีผู้ัอำนวยการโรงพยาบาล และ หัวหน้าสสอ อ.น้ำโสมสนับสนุนและดำเนินงาน