เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  12 มีนาคม 2562 11:08    ITA    ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 217  


แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิลัติการการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจรยิธรรม ปี 2562

ขึ้นด้านบน